Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

SCRATCH-Create stories, games, and animations Share with others around the world

Ένα Λογοτεχνικό Παιχνίδι -Προβληματισμοί πάνω σε σύγχρονα περιβαλλοντικά θέματα, δίνοντας μία παιγνιώδη μορφή στην αειφορική διάσταση, χρησιμοποιώντας μέσα που ελκύουν τα παιδιά
Υπεύθυνη: Μαντικού Σταματία, Σύνθεση-επιμέλεια
Συνεργάτες εκπαιδευτικοί: Πονίρη Μαρία, υλοποίηση project: Τα ζώα του τόπου μου προς εξαφάνιση, κ.Καράμπελας
Μαθητές Γ΄ τάξης και από Δ1: Καραγιάννης Ιωάννης, μαθητής τεχνική υποστήριξη
https://scratch.mit.edu/projects/55013680/