Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

«Η Γεωμετρία στην Αρχιτεκτονική- Μελέτη χώρου »-Καραπιπέρη Θεοδώρα, ΠΕ70

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ:  «Η Γεωμετρία στην Αρχιτεκτονική- Μελέτη χώρου »
Επιστημονικό Πεδίο /Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωμετρία

Εισαγωγή
H γεωμετρία εκφράζει και εκφράζεται μέσα από το αγκάλιασμα του χώρου μέσα στον οποίο ζούμε, αναπνέουμε και κινούμαστε. Ένα χώρο που οι μαθητές πρέπει να γνωρίσουν, να διερευνήσουν και να κατακτήσουν, ώστε να ζουν, να αναπνέουν και να κινούνται καλύτερα μέσα σε αυτόν. H γεωμετρία, λοιπόν, είναι ταυτόχρονα ένα εργαλείο ανάλυσης, σχολιασμού αλλά και ερμηνείας του καθημερινού μας κόσμου. Στο Πρόγραμμα Σπουδών προτείνεται η διαχείριση 10 ωρών διδασκαλίας από τον προβλεπόμενο ανά σχολικό έτος χρόνο για να εργαστούν οι μαθητές σε συνθετικές εργασίες. Η συνθετική εργασία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ασχοληθούν με μια πιο εκτεταμένη δραστηριότητα που συνδέεται με άλλα μαθησιακά διδακτικά αντικείμενα, καθώς και με καταστάσεις της πραγματικής ζωής.
 Στην περίπτωση των συνθετικών εργασιών με αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων η έμφαση δίνεται στη δυνατότητα που παρέχουν στους μαθητές να εμπλακούν βαθύτερα σε μαθηματικές δραστηριότητες, να κατασκευάσουν και να επεξεργαστούν ψηφιακά μαθηματικά αντικείμενα, συμπεριφορές και σχέσεις μέσα από το χειρισμό αλληλοσυνδεόμενων αναπαραστάσεων για ένα σύνολο διδακτικών ωρών. Σε κάθε περίπτωση, οι προτεινόμενες συνθετικές εργασίες δεν προτείνεται να ειδωθούν ως αντικείμενα υλικού προς επεξήγηση στους μαθητές, αλλά να λειτουργήσουν ως γεννήτορες ιδεών για τη δημιουργική εμπλοκή των ίδιων των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προς διερεύνηση μιας ποικιλίας μαθηματικών εννοιών του ΠΣ από τους μαθητές. Μέρος ή το σύνολο των συνθετικών εργασιών που βασίζονται στη χρήση ψηφιακών εργαλείων προτείνεται να εφαρμοστούν στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου.
Οι κατασκευές των σχημάτων με διάφορα υλικά όπως και με τα ψηφιακά προγράμματα στον Η/Υ δίνουν ευκαιρίες στους μικρούς μαθητές να περάσουν από την ολιστική αντίληψη σε μια αντίληψη των μερών των σχημάτων και άρα και των ιδιοτήτων και, μέσα από μια αναλυτική συζήτηση πάνω στις κατασκευές αυτές, να τις συστηματοποιήσουν διακρίνοντας πλευρές, γωνίες, μεγέθη, οριζόντιες και κατακόρυφες τοποθετήσεις όπως και παραλληλίες και καθετότητες, στοιχεία απαραίτητα σε μία κατασκευή. Όμοια αποτελέσματα επιφέρουν οι συστηματικές αναλύσεις και συνθέσεις σχημάτων, η εξοικείωση με τις οπτικοποιήσεις μετασχηματισμών, οι αλλαγές οπτικών γωνιών και η σύνδεση πραγματικών καταστάσεων με διαφορετικές μορφές αναπαραστάσεων.

Περίληψη
Στα πλαίσια του προγράμματος ευέλικτης ζώνης, αποφασίσαμε με την τάξη μου (ΣΤ΄) να υλοποιήσουμε πρόγραμμα με θέμα τη Γεωμετρία – Αρχιτεκτονική  στο χώρο μας, η μελέτη θα γίνει στο κτίριο του σχολείου μας, το οποίο είναι το Μέγαρο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου και έχει οικοδομηθεί την δεκαετία του 1920. Οι μαθητές μέσα από τη διερεύνηση του χώρου, τη μελέτη των γεωμετρικών σχημάτων που το απαρτίζουν καθώς και την αναπαράσταση της οπτικοποίησης του θα μελετήσουν, έννοιες όπως η περίμετρος και το εμβαδόν  , θα επιχειρήσουν την σχεδίαση μερών του κτιρίου με τη βοήθεια του συνολικού αρχιτεκτονικού σχεδίου. Η συμβολή των ΤΠΕ με τη χρήση των λογισμικών Geometer’sSketchpad, GeoGebra, CabriGeometry II, θα δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν  ψηφιακή τρισδιάστατη κατασκευή του χώρου.Η τελική αξιολόγηση του προγράμματος θα γίνει με την δημιουργία μακέτας με υλικό Polydron.
Λέξεις κλειδιά: χώρος , αρχιτεκτονική, σχέδιο , αναπαράσταση, τρισδιάστατη ψηφιακή κατασκευή, οπιτικοκοποίηση, μακέταΣυμβατότητα και Στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα είναι συμβατό  με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών ΑΠΣ για των Μαθηματικών-Γεωμετρίας ,  στο Δημοτικό καθώς και το ΔΕΠΠΣ  (Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών ) αφού αποτελεί κεντρικό άξονα  ενότητας, η οποία  διδάσκεται στην ΣΤ΄ Τάξη Δημοτικού.
Βασικοί στόχοι:
Η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στα Μαθηματικά.
Να αναγνωρίζουν σχήματα σε ένα σύνθετο περιβάλλον και να χαράζουν γεωμετρικά σχήματα με τη βοήθεια οργάνων.
Σχεδιασμός και κατασκευή του ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου, του κύβου και του κυλίνδρου. Ανάλυση των αναπτυγμάτων, μετρήσεις και μελέτη των θέσεων των εδρών.
Να χρησιμοποιούν τα γεωμετρικά λογισμικά Sketch-Pad, Cabri, Logo, για εξάσκηση σε διαφορετική αναπαράσταση των γεωμετρικών εννοιών.
Να κατανοήσουν ότι οι ΤΠΕ μέσω των αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων που προσφέρουν, τους δίνουν τη δυνατότητα να γίνουν κοινωνοί και μέτοχοι στο σύγχρονο κόσμο.
Να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της ανακάλυψης και της διερεύνησης
Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης και να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη.

Μεθοδολογία υλοποίησης – Συνεργασίες
Η εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει με τη μέθοδοsproject, αναφέρουμε ενδεικτικά στάδια της μεθόδου:
Επιλογή θέματος / Συγκρότηση Ομάδων/Αποδοχή  κοινών κανόνων/Διασαφήνιση εννοιών/Εντοπισμός θεματικών υπο-ενοτήτων/ Συλλογή Δεδομένων/ΑνατροφοδότησηΕπαναπροσδιορισμός/Επεξεργασία στόχων/Πρόγραμμα δραστηριοτήτων/Σύνθεση-Ταξινόμηση/ Οργάνωση Παρουσίασης/Τελική Παρουσίαση/Αξιολόγηση
Θα υπάρξει συνεργασία με φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και Αρχιτεκτονικό Γραφείο της Πόλης. Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος θα είναιδέκα διδακτικές ώρες.Τα πεδία σύνδεσης είναι τα Εικαστικά και οι ΤΠΕ

Αξιολόγηση προγράμματος
Στο επίπεδο αξιολόγησης εστιάζουμε στη διδακτική πορεία και προτείνουμε ένα είδος αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού με τη βοήθεια ενός εργαλείου «αναστοχασμούγια την ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης εργαλείων, την  ικανότητα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας σε ετερογενείς ομάδες,την ικανότητα αυτόνομης και υπεύθυνης λειτουργίας, και της μαθηματικής (δημιουργικής, αναστοχαστικής, κριτικής) σκέψης, όσο και στην ανάπτυξη των ιδιαίτερων μαθηματικών διεργασιών που προτείνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
Για τους μαθητές προτείνεται η δημιουργία του πορτφόλιο (χαρτοφυλάκιο). Τοπορτφόλιο, ως συλλογές έργων και εργασιών των μαθητών. Ενώ η τελική παρουσίαση του έργου αποτελεί και τεκμήριο της αξιολόγησης του προγράμματος

Βιβλιογραφία

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ,Οδηγός για τον εκπαιδευτικό«Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων»ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών , Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.)

Frey, K., Η Μέθοδος Project, μτφρ. Κ. Μάλλιου. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 1986

Ιστοσελίδες

Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος Γεωμετρίας
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 Διδακτική Περίοδος:Ιανουάριος – Μάρτιος ( 11διδ.ώρες)Θέμα

Στόχοι –Έννοιες

Μέσα –Υλικά

1ηδιδ.ώρα

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική κτιρίων
Να διερευνήσουν το κέντρο της πόλης και να επισημάνουν την αρχιτεκτονική συγκεκριμένων κτιρίων
Εξωτερική περιγραφή κτιρίων
Φωτογραφική μηχανή
Περίπατος στο κέντρο φωτογράφιση κτιρίων όπως το Δημαρχείο, η Νομαρχία, η Ακαδημία


2ηδιδ. ώρα
Επιλογή κτιρίου
Το κτίριο του σχολείου μας Ακαδημία
Να καταγράψουν τα γεωμετρικά σχήματα  σε κεντρικά σημεία του κτιρίου
Οι μαθητές επιλέγουν γωνιές του κτιρίου που θα μελετήσουν
μια αίθουσα, την σκάλα, την είσοδο, τις εξόδους
3ηδιδ.ώρα
Εισαγωγή στις γεωμετρικές έννοιες
Γεωμετρικά όργανα
Να αναγνωρίζουν τη χρήση κάθε γεωμετρικού οργάνου (χάρακας, διαβήτης, μοιρογνωμόνιο)
Να σχεδιάζουν
Χρήση μιλιμετρέ
Χρήση γεωμετρικών οργάνων
Σχεδιασμός στο χαρτί

4ηδιδ.ώρα


Εισαγωγή στο Λογισμικό GeometersSketchpad
Να εξοικειωθούν με τη χρήση του Λογισμικού και να εντοπίσουν τις δυνατότητες του
 Εργαστήριο Υπολογιστών


5ηδιδ.ώρα
Περίμετρος και εμβαδόν σχημάτων
Τετραγώνου και Ορθογωνίου παραλληλογράμμου
Να κατανοήσουν τη διαφορά περιμέτρου και εμβαδού σχήματος
Να κατατάξουν το κτίριο του σχολείου στο σχήμα κατασκευής του

Χρήση μιλιμετρέ
Γεωμετρικών οργάνων
Χρήση μέτρου
6ηδιδ. ώρα
Επίσκεψη Αρχιτέκτονα στην Τάξη
Συζήτηση για το σχέδιο του κτιρίου
Να δουν την πανοραμική εικόνα του σχεδίου
Αρχιτεκτονικό σχέδιο του κτιρίου7ηδιδ. ώρα
Εισαγωγή στο
Λογισμικό GeoGebra
Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις δυνατότητες του Λογισμικού
Κατασκευάζουν σχήματα και τα παρουσιάζουν σε τρισδιάστατη μορφή
Εργαστήριο Υπολογιστών

8ηδιδ.ώρα
Η τρισδιάστατη μορφή του κτιρίου


Με τη βοήθεια του Λογισμικού geogebraοι μαθητές εισάγουν στοιχεία του κτιρίου και δημιουργούν την τρισδιάστατη μορφή του
Εργαστήριο Υπολογιστών


9ηδιδ. ώρα
 Παρουσίαση του υλικού polyglotγια την κατασκευή μακέτας
Οι μαθητές παρατηρούν το υλικό
Επεξεργάζονται τους τρόπους σύνθεση του 
Πειραματισμοί και σχεδιασμοί με το υλικό polyglot


10ηδιδ.ώρα

Υλοποίηση
Κατασκευής μακέτας
Οι μαθητές με τη βοήθεια του σχεδίου, δημιουργούν την μακέτα του κτιρίου
 Κατασκευή


11ηδιδ. ώρα
Τελική παρουσίαση Μακέτας
Ολοκλήρωση της κατασκευής
Πρόσοψη του κτιρίου
Τελική κατασκευή